Annons

STF drar ner för att värna renskötseln

Restauranger läggs ner, fjällstugan Gåsen stängs och öppettider minskar. STF drar ner på verksamheten i Jämtlands län för att motverka turismens störningar på renskötseln – och för att få fortsatt till gång till marken vid stugor och fjällstationer.

Vy vid den populära fjällstationen Blåhammaren, som från 2024 inte längre kommer att ha en restaurang. Foto: Magnus Westberg,

FRÅN 2004 stänger restaurangen på Blåhammarens fjällstation och antalet sängplatser där halveras. Gåsens fjällstuga, mellan Storulvån och Helags, slår igen helt och öppettiderna för såväl fjällstationer som stugor kortas, främst sommartid då anläggningarna inte kommer att öppna förrän den första juli. Sylarnas fjällstation öppnar inte förrän den 15 juli och här minskar antalet sängplatser med 25 procent. Senast 2028 försvinner också restaurangerna på Sylarna och Helags fjällstationer.

– Det har varit svåra beslut att fatta. Men vi har sagt att vi ska vara drivande för ett mer hållbart friluftsliv och hållbar turism. Då måste vi också ta hänsyn till hur vår verksamhet påverkar såväl natur som människor och djur omkring oss, säger STF:s generalsekreterare Maria Ros Hjelm.

Neddragningarna görs enligt den överenskommelse som STF gjort med tre av samebyarna i Jämtlands-/Härjedalsfjällen – i syfte att minska trycket från den ökande mängden besökare i området. Bakgrunden är det avtal med Länsstyrelsen i Jämtland som ger STF rätt att disponera den statligt ägda mark som nästan alla föreningens fjällanläggningar står på. Marken är också renbetesfjäll som samebyarna enligt lag har rätt att nyttja för renskötsel. I rennäringslagen står att Länsstyrelsen bara får upplåta mark till annan verksamhet om det kan göras ”utan avsevärd olägenhet för renskötseln”. Sedan länge hävdar samebyarna i Jämtland och Härjedalen att den ökande fjällturismen blivit en allt större olägenhet. Slitaget på naturen har ökat och det är allt svårare för renarna att ostört beta, kalva och förflytta sig.

Länsstyrelsens villkor för att förnya nuvarande markavtal, som går ut vid årsskiftet, har därför varit att STF och berörda samebyar enas om förändringar av föreningens verksamhet som underlättar för renskötseln – inte minst vår och sommar när renkalvarna föds och hjordarna är som mest känsliga för störningar. I slutet av augusti, efter över ett år av samtal, var parterna överens och en ansökan om markupplåtelse för västra Jämtlandsfjällen och delar av Härjedalen lämnas nu in till Länsstyrelsen.

– Jag vill vara tydlig med att det här inte något som STF har tvingats till. Det här blev en lösning som jag är stolt över och som ligger i linje med den resa vi som förening har gjort, konstaterar STF:s generalsekreterare Maria Ros Hjelm.

Läs också Rennäring och fjällturism, en konflikt mellan motstridiga intressen

– Den uppkomna situationen med markupplåtelsen har hjälpt oss att våga ta ett steg som vi ändå hade behövt ta förr eller senare. Och det är ett beslut där föreningens värderingar fått styra. Förändringarna kommer förstås att ge ekonomiska konsekvenser men jag, och styrelsen, är trygg i att vi kommer att klara det.

Överenskommelsen har slutits med samebyarna Handölsdalen, Tåssåsen och Mittådalen. De STF-anläggningar som berörs är fjällstationerna Blåhammaren, Sylarna och Helags och fjällstugorna Gåsen, Stensdalen, Lunndörren, Vålåstugan, och Fältjägaren.  Fjällstationen Storulvån omfattas inte eftersom STF där äger marken. En överenskommelse med samebyn Ruvhten Sijte, i södra Härjedalen, om fjällstugorna Skedbro och Rogen, återstår. ¨

– För Ruvhten Sijte handlar problematiken främst om bristen på betesmark för samebyns renar och utöver STF är en rad andra aktörer inblandande. Där kommer vi att lämna in en separat ansökan till länsstyrelsen senare i år, säger Maria Ros Hjelm.

Kartans gröna linjer är gränserna för de berörda samebyarna: Handölsdalen,Tåssåsen, Mittådalen. Överenskommelsen för Ruvhten Sijte i södra Härjedalen är inte klar.

Jonas Kråik från Handölsdalens sameby, inom vars område vandringsleden Jämtlandstriangeln och fyra av STF:s fjällstationer ligger, tror att de aviserade förändringarna kommer att underlätta för renskötseln i området.

– Hur mycket får väl tiden utvisa, men vi är glada över att vi har hittat den här lösningen tillsammans med STF. Vi vill ju inte stänga ute folk men det ökade besökstrycket har fått alltför stora konsekvenser, inte bara för renarna utan för allt liv på fjället, säger Jonas Kråik till Radio Jämtland.

Att Gåsens fjällstuga stänger helt anser Jonas Kråik är en central del av överenskommelsen.

– Det kommer att betyda jättemycket. Gåsen ligger mitt i samebyn och är en viktig renskötselplats där renarna trivs väldigt bra.

NEDDRAGNINGAR VID STF:s anläggningar kommer att försämra serviceutbudet i området. Inte minst utmed den populära vandrings- och skidleden Jämtlandstriangeln som går mellan fjällstationerna Storulvån, Sylarna och Blåhammaren. Gåsens fjällstuga, som stänger helt, är i dag är en omtyckt stugplats som kommer att saknas av många. Det är också en viktig nod i området som underlättar för vandrare och skidåkare att ta sig mellan Jämtlandstriangeln, Vålådalsfjällen och Helags. Maria Ros Hjelm är medveten om att en del fjällbesökare kommer att bli upprörda över begränsningarna i verksamheten.

– Men jag är övertygad om att konsekvenserna om vi inte hade gjort detta hade varit värre, på sikt. Vi har värnat möjligheten för människor att även i fortsättningen kunna komma ut och uppleva det här fjällområdet. Och vi gör förändringar som på allvar gör skillnad för att bevara dem som de fantastiska natur- och kulturområden de är.

Kontakta redaktionen

Vill du veta mer? Undrar du över något? Skicka ett mejl.

Logotyp Svenska Turistföreningen Kom med som medlem

Som medlem i STF är du en del av arbetet att göra det möjligt för fler att komma ut och upptäcka Sverige. Som tack för att du är med och bidrar får du flera fina förmåner, bland annat tidningen Turist hem i brevlådan och bo till medlemspris på våra boenden.

Bli medlem i STF